Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Yhteydenotto: Siskot – syöpäkuntoutujat ry
Osoite: Merimiehenkatu 26 A 26, 00150 Helsinki]
Sähköposti: jasenet@siskot.info
Yhteyshenkilö: Pirjo Yläsuutari
2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.
Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää jäsenten henkilötietoja, jotta jäsentiedotteiden (sähköposti) avulla voidaan välittää tietoa yhdistyksen toiminnasta. Rekisteröidyn sairaustietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisterin perusteella voidaan tehdä anonyymejä tilastoja jäsenten iästä ja sairaudesta.
3. Rekisterin tietosisältö ja käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteriin on kerätty ja siinä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä ovat:
  • rekisteröidyn etu- ja sukunimi;
  • rekisteröidyn osoite;
  • rekisteröidyn sähköpostiosoite;
  • rekisteröidyn puhelinnumero;
  • rekisteröidyn syntymävuosi tai sairastumisvuosi;
  • rekisteröidyn sairaus.
4. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään liittymislomakkeessa.
5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja luovutetaan vain rekisteröidylle itselleen.
6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistysavaimen palvelimelle, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja yhdistystehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on salattu. Yhdistyksen ulkopuolelle ei lähetetä henkilötietoja. Rekisteröidyllä itsellään on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus, joilla hän pääsee käsiksi omiin henkilötietoihinsa.
8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Siskot – syöpäkuntoutujat ry:n (jatkossa yhdistys) jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15).
Rekisterinpito lopetetaan, kun yhdistyksen toiminta purkautuu ja loppuu 31.8.2018.
9. Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista rekisteristä.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotto-kohdan (kohta 1) mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen sekä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät.
12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.